Wyszukaj:
Miasto i Gmina Pniewy : www.pniewy.wlkp.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Kontakt
•  Wydziały Urzędu
•  Statut Gminy Pniewy
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Mienie komunalne
•  Zamówienia Publiczne ważne!
•  Przetargi - nieruchomości ważne!
•  Konkurs
•  Obwieszczenia dot. zagospodarowania przestrzennego ważne!
•  Ogłoszenia
•  Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły nowe ważne!
•  Oświadczenia majątkowe j.o.
  Urząd Miejski
•  Załatwianie spraw
•  Regulamin urzędu
•  Struktura organizacyjna
•  Zastępca Burmistrza
•  Sekretarz Gminy
•  Skarbnik
•  Linki
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Budżet ważne!
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju
•  Absolutorium
•  Inne
•  Programy UE
•  Gospodarka Mieszkaniowa
  Podatki i opłaty lokalne
•  PODATKI
  Pomoc publiczna
•  rok 2010
•  rok 2009
•  rok 2008
•  rok 2007
•  rok 2006
  Informacje
•  System informacji o środowisku
•  Konta bankowe
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Regulamin imprezy masowej
•  Informacje o jeziorze Pniewskim
•  Niepublikowane w BIP
  Organizacje pozarządowe
•  Informacje
•  Sprawozdanie organizacji pozarządowych pożytku publicznego za 2010r
  Praca
•  oferty pracy
  Wybory samorządowe -2010
•  Geografia wyborcza
•  Obwieszczenie o kandydatach
•  Informacja dla wyborców
•  Rejestr wyborców
•  Pełnomocnictwa
•  Okręgi wyborcze
•  Obwodowe Komisje Wyborcze
•  Wyniki
  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
•  Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
•  Ogłoszenie wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych.
  Wybory sołtysów i rad sołeckich 2007
•  Informacje o wyborach sołtysów i rad sołeckich
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2007 - 2011
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2011 - 2015
  Wybory samorządowe 2006
•  Informacje o wyborach samorządowych
  AQUANET SA
•  Umowa o współpracy pomiędzy Gminą Pniewy a AQUANET SA
Pomoc
Statystyki


4538020
od 12 czerwca 2003 r.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » PRZETARGI » PTBS PRZETARGI » Unieważnione Wersja do druku

Budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, PTBS w Pniewach - Budynki A i B przy ul. Halluin, Poznańska , Bukowa, Świerkowa, "pod klucz" wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu

UWAGA!

W dniu 16 czerwca br. dodano w formie załącznika zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.****************
W dniu 28 maja br. dodano w formie załączników pytania i odpowiedzi do SIWZ.
****************

W dniu 16 maja br. dodano w formie załączników pytania i odpowiedzi do SIWZ.
****************

W dniu 8 maja br. dodano NOWĄ WERSJĘ PLIKU SIWZ część II.
****************

W dniu 6 maja br. dodano 3 pliki do pobrania:

- przedmiar robót Budynek A - ślepy

- przedmiar robót Budynek B - ślepy

- przedmiar robót – Drogi - ślepy


 

PTBS -  ZP.1/08

Pniewy, 2008-04-24

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, PTBS w Pniewach – Budynki A i B  przy ul. Halluin, Poznańska , Bukowa, Świerkowa, „pod klucz” wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu.”

Nr sprawy: PTBS  - ZP.1/08

 

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41 Pzp Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

    Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

    ul. Św. Ducha 17

    62-045 Pniewy

    REGON  631156475   NIP  787-17-87-917

    Strona - www.pniewy.wlkp.pl

    E-mail  : pniewskie_tbs@interia.pl

    tel. 061 2910608,  fax. 061 2910589

    Godziny pracy :

-          poniedziałek        od 8:00 do 16:00

-          wtorek – piątek    od 7:30 do 15:30

 

2. Określenie trybu zamówienia:

     Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.10  

     ust.1  oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych

     (t. j. Dz. U.2006 r. Nr 164, poz. 1163 z p. zm.) do wartości zamówienia nie    

     przekraczających kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

     Prawa zamówień publicznych

 

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

a)      budowa  budynku mieszkalnego  A o powierzchni użytkowej mieszkań :1051,81 m2;

powierzchni zabudowy388,0 m2; kondygnacje : piwnica (komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne), parter (mieszkania), piętra I-III (mieszkania);.

b)      budowa budynku mieszkalnego B o powierzchni użytkowej mieszkań : 449,09 m2; powierzchni zabudowy : 178,0 m2; kondygnacje piwnica (komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne), parter (mieszkania), piętra I-III (mieszkania);

c)      wybudowanie sieci wewnętrznych : elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, c.o., węzłów cieplnych, domofonowej, telefonicznej, telewizyjnej;

d)      wybudowanie sieci zewnętrznych : wodnokanalizacyjnych (sanitarna i deszczowa), oświetlenia terenu, odgromowej;

e)      wybudowanie drogi, chodników, miejsc postojowych;

f)        zagospodarowanie terenu;

g)      uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;

h)      budynki objęte są nadzorem autorskim;

i)        budynki będą posadowione na działkach : 1798, 1797, 1799, 1800, 1801, 1802

          w rejonie ulic  Halluin, Poznańska , Bukowa, Świerkowa ;

j)        budynki zaprojektowane w technologii tradycyjnej, podpiwniczone, dachy strome;

k)      budowa budynków musi być prowadzona równolegle;

l)        minimalny okres gwarancji Wykonawcy wynosi 5 lat;

m)   szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część II SIWZ.

 

4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia - Wspólny Słownik Zamówień:

     45.21.13.40-4

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

Budownictwo wielorodzinne

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

#61

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

6. Termin wykonania zamówienia:

    400 dni  - licząc od dnia udzielenia zamówienia.

 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania

    oceny  spełniania tych warunków:

    O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

     1). spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp :

     a.  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  

          ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art.22 ust.1 pkt 1)

     b.  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także  

          osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 2),:

               -   dysponują osobami  posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami

                    budowlanymi o specjalności uprawnień budowlanych branży :

                    (1)  konstrukcyjno-budowlanej (  osoba ze wskazaniem kierownika budowy),

(2)    instalacyjne w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych (1 osoba),

(3)    wodociągowych i kanalizacyjnych (1 osoba),

(4)    w zakresie instalacji elektrycznych (1 osoba),

                    i osoby te są wpisane na listę członków właściwej  izby samorządu

                    zawodowego;

              -  posiadają doświadczenie  w zakresie wykonywania prac odpowiadających swoim     

                 rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj.

                 był generalnym wykonawcą co najmniej trzech budynków mieszkalnych     

                 wielorodzinnych lub o charakterze użyteczności publicznej, w tym jeden

                 mieszkalny wielorodzinny, wykonanych wraz z infrastrukturą, każdy o pow.

                 użytkowej min. 800 m2, standard wykończenia wszystkich budynków „pod klucz”;

c.      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   

     zamówienia  (art. 22 ust. 1pkt 3):

     - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej   

        działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 1.000.000 PLN,

     -  posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową do bieżącego finansowania

        przedmiotu zamówienia do wysokości co najmniej 1.000.000 PLN,

               -  wykażą obrót, nie mniejszy niż 3.000.000 PLN, w każdym z ostatnich 3 lat

                  obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;     

2)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp.;

     3)   wykonali w ostatnich pięciu latach roboty budowlane o wartości min.3.000.000 PLN

     4)   załączą dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 i    

           art. 24  Pzp, których złożenia wymaga zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem

           Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów, jakich może

            żądać zamawiający od wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być

            składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605  ) w ogłoszeniu o SIWZ, tj. wymienione poniżej.

 

Opis sposobu  dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu :

 

Ocena spełnienia  warunków wymaganych od wykonawców zostanie wykonana wg formuły "spełnia-nie spełnia", na podstawie analizy oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 8 niniejszego ogłoszenia.

 

8.      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć      wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

A.     W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej  działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

 

      A.1) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania      

              koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie    

              objętym niniejszym zamówieniem publicznym. Opis koncesji, zezwolenia lub licencji

      A.2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

              ewidencji  działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

              rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie

              wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

              dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

      A.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz

              właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

              Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie

              zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub

              społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

              odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

              wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

              przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

              postępowaniu. 

      A.4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne     

              zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju

              pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt  4-8 ustawy,

              wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

              wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

      A.5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24        

              ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

              składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

       A.6) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 

              Prawa zamówień publicznych.  

 

  1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę

      niezbędnej wiedzy i  doświadczenia oraz dysponowania potencjałem

      technicznym i osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia należy złożyć 

      następujące dokumenty:

 

      B.1) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi

              dysponuje wykonawca. 

      B.2) Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności   

              personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres

              prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem

              zamówienia są roboty budowlane lub usługi.  

      B.3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

              wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i

              wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu

              wykonywanych przez nich czynności. 

       B.4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu  

               zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek  

               posiadania takich uprawnień. Opis dokumentów stwierdzających posiadanie

               wymaganych uprawnień

       B 5) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat, przed dniem

               wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia

               działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i

               miejsca wykonania, wg załącznika nr 3  SIWZ

       B 6) Dokumenty potwierdzające, że robota wykazana powyżej została wykonana

               należycie np. referencje; 

 

C.     W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

 

     C.1) Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez

             biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią

             odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku

             wykonawców  nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego,

             innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres

             nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

             krótszy - za ten okres. 

     C.2) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym  

             wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków 

             finansowych do wymaganej kwoty 1.000.000 PLN lub zdolność kredytową

             wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

             składania  ofert do udziału w postępowaniu. 

     C.3) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest

             ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

             gospodarczej na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 1.000.000 PLN – okres

             ubezpieczenia winien obejmować przewidziany czas wykonywania robót

             budowlanych, które są przedmiotem nin. zamówienia. 

     C 4) Dowód wniesienia / wpłacenia wadium

 

     D.  Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 

     D.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. A.3), A.5), A.7) składa dokument lub

             dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

             potwierdzające odpowiednio, że:

1)      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

2)      nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i

      zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

      rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

      decyzji  właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed

      upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

3)      nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie

      wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

      dopuszczenie do udziału w postępowaniu

     D.2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. A.4) składa zaświadczenie właściwego

             organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania

             osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8

             ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

             przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

             postępowaniu.

     D 3) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

             miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt.

            „D"  zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed

             notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem   

             samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby

             lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania –

             wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „D".   

 

      E.   Inne dokumenty wymagane :

1)      Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 

      do SIWZ,

2)      Kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną wraz z zestawieniem nakładów RMS, wykonany zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót  budowlanych i służy wyłącznie rozliczeniu poszczególnych etapów prac,

3)      Harmonogram rzeczowo-finansowy wypełniony osobno dla każdego budynku wg załącznika nr 5 do SIWZ,

4)      W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia  (konsorcja, spółki cywilne), dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

5)      Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego  w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,   

     

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem : "za zgodność z oryginałem".

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

 

9. Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert

    Wszyscy wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 Pzp

    którzy złożą ważną ofertę.

 

10. Informacja na temat wadium:

       Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium  w  wysokości 50.000, 00 PLN

 

11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

cena

100

#129

 

 

12. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

      postępowaniu (Ofert):

       W siedzibie zamawiającego :

       Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.0. ul. Św. Ducha 17

       62-045 Pniewy

 

       do dnia 2008-06-05 do godz. 11:30

 

13.   Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

          www.pniewy.wlkp.pl

 

    _________________________

       Pniewskie TBS Sp. z o.o.

 

            Prezes Zarządu

              Jan Sawczyn

 

 

UWAGA

 

Następująca dokumentacja:

-proj.wykon. ARCHITEKTURA

-proj.wykon. KONSTRUKCJA

-proj.wykon. INSTALACJE SANITARNE

-proj.wykon. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

-proj.wykon. PROJEKT DROGOWY

-proj.wykon. OSWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

 

JEST DOSTĘPNA DO WGLĄDU W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO.

Załączone dokumenty
  SIWZ część I - bud_ A i B (133.8kB) pobierz pokaż
  SIWZ część III - umowa - bud_A i B (87.6kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 1 - formularz ofertowy bud_A i B (37kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 2 - spełnienie warunków - nadzór (21.1kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 3 - wykaz robót - bud_ A iB (25.9kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 4 - dane finansowe bud_ A i B (17.1kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 5 - Harmonogram bud A i B (33.4kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 5 - harmonogram uwagi bud_ A i B (10.5kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 6 - zastrzeżenie informacji bud_ A i B (19.4kB) pobierz pokaż
  II sp tech PTBS (179.2kB) pobierz pokaż
  IIIa sptech inst wew (181.1kB) pobierz pokaż
  IIIb sptech przyłącza (164.6kB) pobierz pokaż
  PNIEWY-ST_tytuł (46.8kB) pobierz pokaż
  BUDYNEK A PNIEWY slepy (728.9kB) pobierz pokaż
  BUDYNEK B PNIEWY slepy (729.9kB) pobierz pokaż
  DROGI PNIEWY slepy (271.4kB) pobierz pokaż
  Kosztorys przedmiar osw_ terenu (143.3kB) pobierz pokaż
  Kosztorys przedmiar wew_A (577.8kB) pobierz pokaż
  Kosztorys przedmiar wew_B (562.3kB) pobierz pokaż
  TBS PNIEWY KOSZT-IS-OF PRZEDMIAR (237kB) pobierz pokaż
  BUDYNEK A PNIEWY slepy (1MB) pobierz pokaż
  BUDYNEK B PNIEWY slepy (1MB) pobierz pokaż
  DROGI PNIEWY slepy (302.7kB) pobierz pokaż
  SIWZ część II - opis przedmiotu zamówienia bud_ A i B (16.5kB) pobierz pokaż
  PYTANIA DO SIWZ (175.6kB) pobierz pokaż
  odp_ na pytania przetarg - 1 (44.7kB) pobierz pokaż
  odp_ na pytania przetarg -2 (54.4kB) pobierz pokaż
  zawiadomienie o unieważnieniu postepowania (31.2kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Żurek Adrianna, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Żurek Adrianna, Data wprowadzenia: 2008-04-24 12:26:11, Zatwierdził do publikacji: Żurek Adrianna, Data publikacji 2008-04-24 12:35:40, Ostatnia zmiana: 2008-06-16 14:59:37, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3271